جشن ناشنوایان

برگزاری جنش هفته جهانی بزرگداشت ناشنوایان توسط شرکت کارآفرینان مبتکر البرز در فرهنگسرای کوثر کرج در تاریخ92/7/5

بالا