تاسوعا و عاشورای حسینی

تاسوعا و عاشورای حسینی

عزاداری ناشنوایان و مسئولین انجمن ناشنوایان استان البرز و شرکت کارآفرینان مبتکر البرز در تاریخ93/8/12 و توزیع برگه سوالات(سلام برحسین) بین افراد، در مدرسه باغچه بان

بالا