به مرکز کارآموزی ناشنوایان خوش آمدید

می خواهم با ابتکار آفرینی ماندگار البرز آشنا شوم

می خواهم با ابتکار آفرینی ماندگار البرز آشنا شوم

برای آشنایی با شرکت ابتکار آفرینی ماندگار البرز و فعالیت ها و عملکرد های آن در اینجا جستجو کنید .
مرکز کارآموزی چگونه به ناشنوایان کمک می کند ؟

مرکز کارآموزی چگونه به ناشنوایان کمک می کند ؟

چگونگی ارائه خدمات شرکت ابتکار آفرینی ماندگار البرز به ناشنوایان و خانواده های آنها را در اینجا جست و جو کنید .
بالا